Rekursywne dodawanie do zapory windows programów w podkatalogach

Ten mały skrypt .bat przejrzy aktualny katalog i wszystkie podkatalogi a następnie doda znalezione .exe i .dll do zapory – jako programy z zabronioną jakąkolwiek komunikacją z internetem.

Plik do pobrania, po pobraniu zmień rozszerzenie na .bat:

Kod źródłowy poniżej:

@echo off
REM Komentarz 2019-07 @ Windows 10 Pro: Uruchom CMD jako ADMIN i przejdź w nim do katalogu gdzie leży auto_addfwrs.bat
REM Uruchom auto_addfwrs.bat > auto_addfwrs.log dzięki czemu dokładnie sprawdzisz jakie czynności wykonał skrypt
REM Powinien dodać wszystkie .exe i .dll w aktualnym katalogu i podkatalogach
REM do programów z zabronioną jakąkolwiek komunikacją z internetem
REM .
REM   BATCH FILE CREATED BY CHARLES DE HAVILLAND 10/09/2015
REM	 https://sites.google.com/site/mytools4000/home/allow-block-multiple-programs-through-windows-7-firewall
cls
net session >nul 2>&1
  if %errorLevel% == 0 (
    echo.
  ) else (
    GOTO :NOPERM
  )
SETLOCAL EnableDelayedExpansion
for /F "tokens=1,2 delims=#" %%a in ('"prompt #$H#$E# & echo on & for %%b in (1) do rem"') do (
 set "DEL=%%a"
)
@cd /d "%~dp0"
for %%* in (.) do set RULENAME=%%~nx*
ECHO|set /p ="- Add "
call :ColorText 0a "Block In & Out "
ECHO Firewall rules for all *.exe ^& *.dll files
ECHO.
ECHO|set /p = "- located at '"
 call :ColorText 0b "%CD%'" 
ECHO (inc subfolders)
ECHO.
ECHO|set /p = "- creating "
 call :ColorText 1b "%RULENAME%"
ECHO as the Firewall rule name ?
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO Press any key to continue or CTRL+C to terminate now ...
pause >nul
cls
Echo.
FOR /r %%G in ("*.exe") Do (@echo %%G
NETSH advfirewall firewall add rule name="%RULENAME%-%%~nxG" dir=in program="%%G" action="block" enable="yes")
FOR /r %%G in ("*.exe") Do (@echo %%G
NETSH advfirewall firewall add rule name="%RULENAME%-%%~nxG" dir=out program="%%G" action="block" enable="yes")
FOR /r %%G in ("*.dll") Do (@echo %%G
NETSH advfirewall firewall add rule name="%RULENAME%-%%~nxG" dir=in program="%%G" action="block" enable="yes")
FOR /r %%G in ("*.dll") Do (@echo %%G
NETSH advfirewall firewall add rule name="%RULENAME%-%%~nxG" dir=out program="%%G" action="block" enable="yes")
Echo.
 call :ColorText 0a "done"
ECHO|set /p =" ... Goodbye"
ECHO.
ECHO.
ECHO Press a key to exit ...
pause >nul
goto :eof

:ColorText
echo off
<nul set /p ".=%DEL%" > "%~2"
findstr /v /a:%1 /R "^$" "%~2" nul
del "%~2" > nul 2>&1
goto :eof

:Finish
Echo.
Echo.
Echo Batch ended...
Goto :END

:NOPERM
ECHO.
ECHO - You must run this file in Administrator mode
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO|SET /p ="- Press any key to exit ..."
Pause >NUL
ECHO  goodbye
ECHO.
ECHO.
:END

Dodaj komentarz