Python 3. Leksykon dla bardzo początkujących

Kodowanie znaków
Na początku pliku umieszczaj koniecznie standard kodowania znaków.


#!/usr/bin/env python
# -*- coding: windows-1250 -*-
# Zadeklarowanie kodowania znaków jest bardzo ważne. Jeśli tego nie zrobisz
# program podczas wypisywania polskich znaków wysypie się.

Komentarze
Komentarz jednowierszowy rozpoczyna się od znaku „#” a kończy znakiem nowej linii.
Komentarz może być wielowierszowy jeśli rozpoczniesz i zakończysz go trzema znakami cudzysłowiu.


# Zadeklarowanie kodowania znaków jest bardzo ważne. Jeśli tego nie zrobisz
# program podczas wypisywania polskich znaków wysypie się.
""" Zadeklarowanie kodowania znaków jest bardzo ważne. Jeśli tego nie zrobisz
program podczas wypisywania polskich znaków wysypie się.
"""

Polecenia INPUT, PRINT, RANDOM
INPUT oczekuje na wprowadzenie z klawiatury tekstu. Jeśli chcesz aby pobrana wartość była przechowywana jako liczba (niezbędny warunek dla obliczeń) musisz wykorzystać polecenie EVAL (INPUT ())

W Pythonie 3 polecenie print ZAWSZE dostaje argumenty w nawiasie. Jeśli argumentem jest łańcuch tekstowy to MUSI on być zawarty pomiędzy cudzysłowami.
random.random losuje liczbę z zakresu 0-1 z dokładnością 16 miejsc po przecinku.

random.randint oczekuje dwóch argumentów – liczb określających zakres losowania. Zwraca liczbę całkowitą
random.choice zwraca wylosowaną wartość z dostarczonej sekwencji


#!/usr/bin/env python
# -*- coding: windows-1250 -*-
import random
import os # importuję bibliotekę z funkcjami systemowymi
os.system('CLS') # czyszczenie ekranu

zakres = eval (input ("Będę losować liczby od 100 do wybranej przez Ciebie. Podaj liczbę i ENTERn"))
x = random.random()
print ("nWynik losowania w zakresie 0-1=", x)
print ("Wynik losowania w zakresie 100-", zakres, "=", random.randint(100, zakres))
print ("Wynik losowania ze zdefiniowanej puli to", random.choice( ["Andrzej", "Basia", 30, 50, zakres, x*10000000] ))

Pętle
Pętla WHILE to pętla wykonywana tak długo, dopóki warunek określony w jej wywołaniu jest prawdziwy. Ma postać bloku poleceń pętli wykonywanej warunkowo. Jak w przypadku każdego bloku w Pythonie, do bloku po while zaliczają się te linijki, które są wyrównane do tej samej kolumny (mają takie samo wcięcie). Python najpierw sprawdza czy warunek jest spełniony, i jeśli tak, to wykonuje wszystkie wyrażenia zawarte w bloku. Następnie ponownie sprawdza warunek, i jeśli nadal jest spełniony, to ponownie wykonuje wszystkie wyrażenia zawarte w bloku. Pętla jest wykonywana tak długo, jak długo warunek jest prawdziwy.

Dodaj komentarz